Pavel Rudolf

(*21. 6. 1943 Brno) - malíř, kreslíř, fotograf, grafik.

 

Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně a Pedagogickou fakultu J. E. Purkyně tamtéž. Od roku 1969 uspořádal řadu samostatných a zúčastnil se mnoha kolektivních výstav doma i v zahraničí. Svými díly je zastoupen v soukromých i veřejných sbírkách - např. v Památníku nár. písemnictví a sbírce Jiřího Valocha, NG v Praze. Je držitelem grantu Pollock-Krasner Foundation, NY 1996-7 a členem brněnské sekce Klubu konkrétistů 2.

Jeho dílo nese znaky lettrismu a konceptuálního konstruktivismu. V oblasti výtvarného umění, které používá jazyka geometrie, patří jeho dílo k tomu nejpodstatnějšímu a neoriginálnějšímu , co v naší zemi vzniklo.


P. Rudolf:         “Moje konstrukce vychází z předem daného útvaru. Výsledná podoba je dána použitím předem zvoleného pravidla, které je závazné, jinak by práce ztrácela smysl. Pravidlo volím pokud možno co nejjednodušší, ale tak, aby vedlo k zajímavému výsledku. Tak vznikají transformace výchozího obrazce jako procesuální skladba postupně se proměňujících geometrických útvarů. Výsledným efektem je pak dojem určitého prostoru v obraze , zdánlivý pohyb tvarů či pohled v jakoby různých rovinách. Volba pravidla je často podmíněna emotivně. Jakýkoliv literární obsah je vyloučen. Je to poezie geometrických forem, které se samy ze sebe vyvíjejí a žijí svým vlastním životem. 

 

Galerie: Pavel Rudolf

Tato fotogalerie je prázdná.